Vragen

Wanneer heeft u letselschade?
U heeft letselschade wanneer u door toedoen van een ander lichamelijk of psychisch letsel heeft opgelopen. Bijvoorbeeld als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval, maar ook door slechte werkomstandigheden of een medische fout.

Waarom zou ik een letselschade specialist inschakelen?
In Nederland geldt dat ´wie eist bewijst’. Dus als u een schadeclaim wilt indienen, dan moet u kunnen aantonen wie er aansprakelijk is. Het is daarbij onder andere van belang, dat er zo snel als mogelijk een wordt bezocht die het door u opgelopen letsel vastlegt. Heeft het ongeval plaats gevonden op het werk, dan is dat mogelijk een bedrijfsarts of hulpverlener die als eerste met wie u contact heeft gehad, Mogelijk zijn er ook meerdere mensen getuige geweest.

Bij het voeren van bewijs voor uw schadeclaim kan er gebruik worden gemaakt van diverse deskundigen, zoals medisch specialisten, arbeidsdeskundigen en verzekeringsexperts. Om het gehele traject effectief te begeleiden en coördineren kunt u gebruik maken van een letselschade specialist, die ook het contact met de aansprakelijke partij.

Kan ik een letselschade specialist wel betalen?
De kosten van de bijstand zijn een onderdeel van de schade die u lijdt en komen in beginsel op grond van wetgeving en jurisprudentie voor rekening van de aansprakelijke partij.

Kan mijn zaak verjaren ?
Ja, er geldt een termijn van 5 jaar om een schadeclaim in te dienen. Voor verkeersongevallen geldt een termijn van 3 jaar. De termijn gaat in op de dag dat u bekend bent met de schade die u lijdt en de partij die u daarvoor kunt aanspreken. Het schriftelijke vastleggen van de gebeurtenis is dus van essentieel belang.

Indien u minderjarig was op de dag waarop u bekend bent met de schade en de aansprakelijke partij, dan verjaart uw vordering pas na de aanvang van de dag waarop u meerderjarig bent geworden. Als de verjaringstermijn is verstreken kunt u geen aanspraak meer maken op schadevergoeding.

Is smartengeld hetzelfde als schadevergoeding ?
Smartengeld is de vergoeding voor de pijn en het leed dat u heeft moeten doorstaan,en maakt deel uit van de gehele schadevergoeding.

Wanneer is er sprake van een medische eind toestand ?
De medische eindtoestand is bereikt als er medische gezien geen verbetering of verslechtering van uw situatie meer is te verwachten.

Wat is toekomstschade en hoe wordt deze bepaald?
De toekomstschade is het verschil tussen de situatie zonder ongeval en de situatie na het ongeval, vanaf een bepaald moment. Het financiële verschil is onderdeel van de totale schade.

Valt een beroepsziekte ook onder letselschade?
Ja, bijvoorbeeld OPS (Organisch Psyche Syndroom) ofwel schilderziekte of RSI (Repetitive Strain Injury) en een Burn-Out kunnen aanleiding zijn om een claim tegen een werkgever in te dienen. Daarbij is van belang dat aantoonbaar is, dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht.

Wat verstaat men onder wettelijke rente?
Als u een vordering heeft op een aansprakelijke partij , maar de aansprakelijke partij of diens verzekeraar stelt de betaling uit of verzuimt om voorschotten beschikbaar te stellen, dan kunt u de wettelijke rente vorderen over het bedrag dat verschuldigd is maar nog niet is voldaan.

Kunt u mij ook helpen re-integreren op de arbeidsmarkt?
Arabic Legal Services is voortgekomen uit een samenwerking tussen Elfi Letselschade & Advies, de Stiching Traject Bemiddeling Allochtonen (STBA) en EM-REïntegratie. STBA en EM kunnen u zeer goed begeleiden bij uw re-integratie op de arbeidsmarkt.

Overige vragen
Staat uw vraag er niet bij ? Stel uw vraag dan via email, telefoon of fax. Hieronder staan onze contactgegevens. Na ontvangst van uw bericht nemen wij z.s.m. contact met u op.