De schade veroorzaakt door lichamelijk letsel kan uw leven drastisch veranderen. Naast het feit dat je te maken krijgt met fysieke en psychologische gevolgen van het ongeval, zul je ook te maken krijgen met financiële lasten. Je zal te maken hebben met rekeningen van artsen, ziekenhuis, therapeuten en diverse instanties. Wij bij Arabic Legal services kunnen u hierbij helpen. Arabic Legal Services helpt slachtoffers met een Arabische achtergrond die lichamelijk letsel hebben opgelopen als gevolg van verkeersongevallen, werk of medische fouten. Wij zorgen voor het beheer van uw gehele proces. Arabic Legal Services neemt alle aspecten van de schaderegeling voor u uit handen, zodat u zich kunt richten op uw herstel. Wij zetten ons in om uw financiële schade volledig vergoed te krijgen van de aansprakelijke partij. Wij zijn goed te bereiken voor al uw vragen gedurende het proces.

Als je wilt weten dat u het recht op schadevergoeding hebben

:Voor meer informatie neem contact met ons

+31 (0) 10 766 00 25

 

Persoonlijk letsel gratis advies

[easy-contact]

Letselschade procedure:


Vrijblijvend eerste advies
Veel slachtoffers van letselschade komen in een onzekere fase terecht. Het ongeval en de daardoor geleden schade leveren vaak een hoop vragen op, waar ze zelf geen antwoord op hebben. Om deze groep te helpen biedt Arabic Legal Services letselschadeslachtoffers de mogelijkheid om vrijblijvend vragen te stellen aan één van onze letselschadespecialisten. Dit kan telefonisch via +31 (0) 639 110 243. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld door een letselschadespecialist.


Intake gesprek met het specialistenteam
Als na het vrijblijvende advies blijkt dat het slachtoffer mogelijk recht heeft op een schadevergoeding, dan kan er een afspraak gemaakt worden voor een intake gesprek.
Tijdens dit gesprek zal de letselschadespecialist het slachtoffer allerlei vragen stellen. U moet dan denken aan persoonsgegevens en de naam van uw huisarts en behandelend artsen. Maar ook zal er gevraagd worden hoe het letsel is ontstaan en welke schade dit heeft opgeleverd. Aan de hand van deze informatie zal de letselschadespecialist de haalbaarheid van een schadeclaim beoordelen en het beleid voor de zaak bepalen.

Aansprakelijk stellen van de tegenpartij
Op het moment dat wij van mening zijn dat een andere partij aansprakelijk is voor het ontstaan van uw letsel en u ons opdracht geeft uw schade te verhalen, dan zullen wij de tegenpartij aansprakelijk stellen voor het ontstaan van uw letsel. Vanaf dit moment zal Arabic Legal Services optreden als uw belangenbehartiger en zullen wij u met raad en daad bijstaan gedurende het hele traject.

Opvragen relevante gegevens
Wij zullen de relevante gegevens voor zowel het ontstaan van het ongeval, als voor de beoordeling van het letsel opvragen. U moet dan denken aan gegevens van de politie en medische gegevens van uw huisarts, fysiotherapeut en behandelend specialisten. Ook zullen wij ons zetten tot de inventarisatie van de schade. Vaak zullen inlichtingen worden ingewonnen bij bijvoorbeeld uw werkgever of het UWV.

Aanvragen voorschotten
Indien de aansprakelijkheid door de wederpartij is erkend, zal deze wederpartij om een voorschot worden verzocht. Dit om te voorkomen dat u in financiële problemen komt. Om voorschotten te kunnen afdwingen is het belangrijk dat de verschillende schadeposten in kaart zijn of worden gebracht (zie ook stap 2). Als u over bewijsmiddelen beschikt waaruit blijkt dat u kosten heeft gemaakt die u zonder letsel niet zou hebben gehad, dan maakt dat het afdwingen van een voorschot eenvoudiger.

De definitieve schadevergoeding
Gedurende het schaderegelingtraject zal uw herstel nauwlettend gevolgd worden. Indien u op een gegeven moment geen klachten meer heeft en alles weer kunt wat u voor het ontstaan van het letsel ook kon, dan kan uw zaak worden afgewikkeld. Het wordt moeilijker als uw klachten niet verdwijnen. In dat geval zal een medische deskundige onderzoeken in welke mate er sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn. Aan de hand van dit onderzoek kan worden bepaald wat u in toekomst nog wel en wat u niet meer kunt. Bijvoorbeeld of u nog kunt werken, maar ook of u het huishouden nog kan doen of de klussen in en om het huis. Met deze informatie kunnen wij voor u de (toekomstige) schade gaan berekenen.

Afwikkeling
Na stap 6 kunnen er drie situaties ontstaan.

1. Ofwel de aansprakelijke partij is bereid het gevorderde schadebedrag te betalen. Dan zal uw zaak snel, door middel van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, worden afgewikkeld.

2. Ofwel de aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag, maar doet een tegenbod. Dit is mogelijk als bepaalde schadeposten voor discussie vatbaar zijn. In dit geval ontstaat meestal een onderhandelingsfase waarbij vaak alsnog de overeenkomst kan worden gesloten.

3. Ofwel de aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag en wil ook niet onderhandelen. In dat geval zullen wij u adviseren over de haalbaarheid van de vordering in een civiele procedure. Bij een positief advies en uw instemming, zal onze huisadvocaat een gerechtelijke procedure starten.


Nazorg
Uw zaak is afgewikkeld en u heeft een schadebedrag ontvangen. Deze schadevergoeding is vaak ook bedoeld voor de toekomst. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat u over tien of twintig jaar nog steeds gebruik kunt maken van deze schadevergoeding. Arabic Legal Services kan zorg dragen voor een financieel deskundige en verantwoord advies.